Aspekty prawne dotyczące farm fotowoltaicznych – na co zwracać uwagę?

Stworzenie farmy fotowoltaicznej to niewątpliwie rozsądne posunięcie, szczególnie jeśli inwestor dysponuje już odpowiednią działką i może sobie pozwolić na sprawne wykonanie całego projektu. Na drodze do rozpoczęcia czerpania zysków z inwestycji stają formalności i aspekty prawne, na które trzeba zwracać szczególną uwagę.

Warunki, jakie musi spełnić działka:

Należy zdawać sobie sprawę, że nie każdą działkę można przeznaczyć na budowę farmy fotowoltaicznej. Otóż znaczenie ma tu jakość gleby, która potencjalnie mogłaby być wykorzystana w sposób korzystniejszy dla człowieka i środowiska. Klasa gleby nie powinna być więc wyższa niż IV. Ponadto istotne jest, aby działka miała minimum 2 hektary, przy czym jeden z jej boków nie może być mniejszy ni 50 metrów. Oprócz tego musi do niej prowadzić utwardzona droga dojazdowa, a sieć energetyczna nie może być oddalona bardziej niż o 200 metrów od granicy działki.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Pierwszym dokumentem, jaki musi uzyskać właściciel działki przeznaczonej na farmę fotowoltaiczną, jest decyzja środowiskowa. Wydaje ją burmistrz, prezydent miasta lub wójt i dopiero ona jest oficjalnym pozwolenie na rozpoczęcie działania w tym kierunku. Decyzja środowiskowa pozwala na stworzenie farmy jedynie w takiej sytuacji, w której stwierdza, że jej powstanie nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Co z warunkami zabudowy?

W przypadku braku zagospodarowania przestrzennego w rejonie, w którym inwestor zamierza postawić farmę fotowoltaiczną, należy się postarać o wydanie warunków zabudowy. Kiedy z zasady powstaje taka konieczność? Kiedy mają się zmienić warunki zagospodarowania danego terenu, które będą wymagały przeprowadzenia robot budowlanych. W przypadku wznoszenia konstrukcji farmy fotowoltaicznej sposób zagospodarowania przestrzeni istotnie się zmieni, więc inwestor będzie zobowiązany do wystąpienia o wydanie warunków zabudowy jeszcze przed rozpoczęciem montażu.

Postawienie farmy a pozwolenie na budowę

Według prawa budowlanego i z zasadą zawartą w art. 28 ust. 1 roboty można rozpocząć jedynie po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Są od tego wyjątki, które zostały ujęte w art. 29-31 wyżej wymienionej ustawy. Wymienione w niej przypadki można rozpoczynać po ich zgłoszeniu lub też bez wykonywania czynności związanych z wnioskiem o pozwolenie, czy nawet zgłoszenie. W przypadku farmy fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż w świetle obowiązującego prawa jest to wzniesienie obiektu budowlanego. Prawo równocześnie podkreśla, że zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na dachach konstrukcji pozwolenia nie potrzebuje, podobnie jak zamontowanie ogniw wolnostojących, które są traktowane jako kolektory słoneczne. Dlaczego więc wymaga tego farma fotowoltaiczna? Ponieważ ogniwa podłączone do sieci elektroenergetycznej, które służą do produkcji energii w celu jej dalszej dystrybucji, są traktowane jako obiekt budowlany. Interpretacja Ministerstwa Finansów w tym zakresie jest inna i mogłoby to w dalszym ciągu budzić wątpliwości, jednakże Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii ostatecznie rozwiązuje sprawę jednym zapisem. Pozwolenie na budowę jest konieczne zawsze wtedy, gdy dowolna instalacja fotowoltaiczna przekracza moc 40 kW.

Ostatnim z dokumentów jest wpis do rejestru wytwórców energii, który jest potrzebny w przypadku stawiania farm o mocy od 50 do 500 kW lub koncesja wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki, jeśli farma ma moc większą niż 500 kW.

Co z dofinansowaniem inwestycji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwe jest otrzymanie sensownego dofinansowania inwestycji, jaką jest postawienie farmy fotowoltaicznej. W tej sprawie warto zwrócić się do komórek zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czy też Krajowego Planu Odbudowy. W każdym z przypadków komórka ta będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie ewentualne wątpliwości inwestora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post

Nowy Adobe Express: Ostateczne Narzędzie Projektowe czy kopia Canva?

Next Post

WhatsApp Wprowadza Testy AI-Generowanych Naklejek, By Wzbogacić Komunikację

Related Posts